ELECTROCONVULSIVE THERAPY (ECT) คืออะไรควรทำเมื่อใดและทำงานอย่างไร - โรคซึมเศร้า

Electroconvulsive therapy (ECT) คืออะไรควรทำเมื่อใดและทำงานอย่างไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
ตั้งครรภ์ไปหาหมอฟันได้ไหม?
ตั้งครรภ์ไปหาหมอฟันได้ไหม?
ECT หรือที่เรียกว่า electroconvulsive therapy เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษาการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและโรคจิตเช่นภาวะซึมเศร้าหรือโรคจิตเภท ทำความเข้าใจเมื่อมีการระบุวิธีการทำและภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้คืออะไร