SEROTONIN SYNDROME คืออะไรอาการสาเหตุและการรักษา - อายุรแพทย์

Serotonin syndrome คืออะไรอาการสาเหตุและการรักษาตัวเลือกของบรรณาธิการ
การรักษาที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับความเยือกเย็นใบหน้าและความเยาว์วัย
การรักษาที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับความเยือกเย็นใบหน้าและความเยาว์วัย
เซโรโทนินซินโดรมประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานของเซโรโทนินในระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเกิดจากการใช้ยาบางชนิดอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลต่อสมองกล้ามเนื้อและอวัยวะซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ รู้วิธีระบุอาการ