ZOONOSES คืออะไรประเภทหลักและวิธีป้องกัน - โรคติดเชื้อ

Zoonoses คืออะไรประเภทหลักและวิธีป้องกันตัวเลือกของบรรณาธิการ
HCM - สำหรับสิ่งที่คุ้มค่าสูงและต่ำ
HCM - สำหรับสิ่งที่คุ้มค่าสูงและต่ำ
ซูโนเซสเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนและถือเป็นปัญหาสาธารณสุข เรียนรู้ว่าการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีป้องกันและโรคที่พบบ่อยที่สุด